Pereiti prie pagrindinio turinio
Bosch Lietuvoje
Tvarumas, vertybės ir atitiktis

Mūsų atsakomybė

Dirbdami ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingai, norime pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir apsaugoti dabarties ir ateities kartų gyvenimą. Siekiame padaryti atsinaujinančiųjų išteklių energiją prieinamesnę, mobilumą – saugesnį, švaresnį ir taupesnį ir kurti aplinkai draugiškus produktus visiems.

Čia galite perskaityti mūsų privatumo patvirtinimą

Aiški strategija siekiant didesnio tvarumo

„Bosch“ tvarumo strategija pagrįsta konkrečiais tikslais visose tikslinėse srityse. Jau daug metų nuosekliai dirbame, kad šiuos tikslus įgyvendintume.

„Bosch“ tikslinės tvarumo vizijos grafikas: šeši tikslinės vizijos aspektai išdėstyti šešiakampyje. Kovos su klimato kaita aspektas apima CO₂ išmetimo mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos temas. Vandens aspektas apima vandens trūkumo ir vandens kokybės temas. Žiedinės ekonomikos aspektas apima medžiagų naudojimo efektyvumo ir pakartotinio panaudojimo temas. Įvairovės aspektas apima nešališkumo ir įtraukties temas. Žmogaus teisių aspektas apima atsakomybės ir skaidrumo klausimus. Sveikatos aspektas apima darbo saugos ir pavojingų medžiagų temas. Šešiakampio viduryje parašyta „Nauji 2025 m. tvarumo aspektai“.
Tikslinė vizija „Nauji aspektai. Tvarumas 2025 m.“

Tvarumas dažnai apibrėžiamas kaip ekonominių, aplinkosaugos ir socialinių aspektų pusiausvyra. Be to, tvarumas tapo nusistovėjusia kapitalo rinkų koncepcija, vadinama santrumpa ASV (aplinka, socialinė aplinka, valdymas). Mūsų visapusiškas tvarumo supratimas apima abi sampratas. Tai formuoja mūsų tvarumo valdymą, suteikia aiškią kryptį visuose lygiuose ir užtikrina, kad mūsų veiksmai būtų efektyvūs. Todėl, veikdami ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingai, norime pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir apsaugoti dabarties ir ateities kartų gyvenimą.

Mūsų tikslinė vizija „Nauji aspektai. Tvarumas 2025 m.“ šią ambiciją paverčia konkrečiomis išraiškomis. Šiais tikslais, nustatytais atsižvelgiant į svarbiausias kryptis, turinčias įtakos mūsų įmonei, ir mūsų reikšmingumo analizės išvadas, apibrėžiama mūsų veikla ateityje.

Faktai ir skaičiai

Pagrindiniai mūsų tvarumo ataskaitų kriterijai – atvirumas ir sąžiningumas, suprantamumas ir skaidrumas. Juk norime būti ne tik atsakingas, bet ir patikimas partneris visuomenėje.

„Bosch“ tvarumo ataskaita

Dabartinė tvarumo ataskaita

Kadangi pildome metinę faktų knygą, mūsų veiksmai yra skaidrūs – išsamūs ir palyginami, kaip reikalaujama pagal Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos gaires.

Mūsų vertybės – kuo mes remiamės

Mūsų vertybės atspindi būdą, kuriuo vykdome savo verslą: mūsų profesinę etiką bendraujant su verslo partneriais, investuotojais, darbuotojais ir visuomene.

Dėmesys ateičiai ir rezultatams

Mūsų veikla orientuota į rezultatus. Tai mums padeda užtikrinti savo ateitį. Be to, taip sukuriamas tvarus pagrindas įmonės ir fondo socialinėms iniciatyvoms.

Atsakomybė ir tvarumas

Mes elgiamės apdairiai ir atsakingai visuomenės bei aplinkos labui.

Iniciatyvumas ir pasiryžimas

Mes veikiame savo iniciatyva, prisiimame verslo atsakomybę ir tvirtai siekiame užsibrėžtų tikslų.

Atvirumas ir pasitikėjimas

Mes laiku ir atvirai atskleidžiame svarbią informaciją apie įmonės veiklą. Tai geriausi pamatai pasitikėjimu pagrįstiems santykiams.

Sąžiningumas

Mes sąžiningai dirbame su kolegomis ir verslo partneriais bei manome, kad toks sąžiningumas yra mūsų įmonės sėkmės pagrindas.

Patikimumas, pasitikėjimas, teisėtumas

Žadame tik tai, ką galime ištesėti, sutartis laikome privalomomis ir gerbiame įstatymus bei jų laikomės visose savo verslo operacijose.

Įvairovė

Vertiname ir skatiname įvairovę, nes ji mus praturtina, ir manome, kad ji yra būtina mūsų sėkmei.

Robert Bosch piešinys

Ilgalaikėje perspektyvoje atviras ir sąžiningas verslo vykdymas visada duos didžiausią naudą.

Robert Bosch, 1921 m.
Logotipas „Mes esame „Bosch“ „Bosch“ bandymų aikštelėje Jakešyje, Kinijoje.

Mes esame „Bosch“

Mūsų misijos apibūdinimas paaiškina, kas mus skatina, kas mus sieja ir ką mes giname. Norime palikti pasaulyje ilgalaikį pėdsaką – įspaustą unikalios ir nepaprastos komandos.

Atitiktis – net ir už įmonės ribų

Atitiktis reiškia, kad laikomasi teisinių reikalavimų ir įmonės gairių. Mums, „Bosch“ darbuotojams, tai yra neatskiriama įmonės vertybių dalis. Todėl nedviprasmiškai išdėstėme savo poziciją dėl teisinių reikalavimų ir etikos klausimų savo visuotinai taikomame verslo etikos kodekse. Kartu su „Bosch“ vertybėmis jis suteikia pagrindą, kuris, mūsų manymu, yra raktas į „Bosch“ verslo sėkmę. Kadangi atsakingas ir teisėtas elgesys svarbus ir už įmonės ribų, atitinkamame etikos kodekse suformulavome lūkesčius savo verslo partneriams.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, valdybos pirmininkas
Verslo etikos kodeksas

Verslo etikos kodeksas

„Bosch“ įmonių grupės verslo partnerių elgesio kodeksas

„Bosch“ įmonių grupės verslo partnerių elgesio kodeksas

„Bosch“ įmonių grupės verslo partnerių elgesio kodeksas

Visos įmonės atitikties valdymo sistema

„Bosch“ atitikties valdymo sistema užtikrina reikalavimų laikymąsi visame pasaulyje ir padeda sumažinti atitikties rizikas. Ji sudaro pagrindą veiksmingai įgyvendinti išorės ir vidaus reikalavimus ir apima minimalius atitikčiai aktualių procesų reikalavimus. Tai įvairios prevencijos ir kontrolės priemonės, taip pat „Bosch“ vidaus informavimo sistema. Darbuotojai, verslo partneriai ir trečiosios šalys naudodamiesi šia sistema gali bet kada, jei nori – anonimiškai, pranešti apie visas neatitiktis.

Dažnai užduodami klausimai

Atitiktis – tai įstatymų ir įmonės taisyklių laikymasis. Kitaip tariant, visa „Bosch Group“ ir jos darbuotojų verslo veikla turi atitikti visus įstatymų reikalavimus, verslo etikos kodeksą ir bet kokias taikomas gaires bei pagrindines direktyvas, bet kokiu aspektu susijusias su šia tema („atitikties principas“).

Atitikties tema svarbi visiems darbuotojams, nes pažeidimai daro žalą – tiesioginę ar netiesioginę – visiems: viena vertus, įstatymų pažeidimai gali lemti baudžiamąjį persekiojimą, tai priklauso nuo konkretaus atvejo rimtumo. Kita vertus, atitikties principo pažeidimai gali padaryti įmonei finansinės žalos ir pakenkti jos reputacijai. Dėl to sumažėja įmonės veiklos efektyvumas, taigi ir jos sėkmė. Atitiktis apima ir „Bosch“ verslo santykius su trečiosiomis šalimis: „Bosch“ nenori prisidėti prie kitų šalių vykdomų atitikties principo pažeidimų.

Visi darbuotojai turi pranešti apie galimus atitikties principo pažeidimus ir taip padėti sumažinti tokių pažeidimų padarinius bei užkirsti kelią panašiems pažeidimams ateityje. Ši nuostata taikoma ir verslo partneriams bei trečiosioms šalims.

• Bet kuris darbuotojas, įskaitant stažuotojus ir doktorantus

• Išoriniai darbuotojai, pvz., subrangovo darbuotojai arba darbuotojai, dirbantys išoriniams paslaugų teikėjams

• Visi verslo partneriai, pvz., tiekėjai, klientai arba bendrosios įmonės partneriai

• Bet kokia trečioji šalis

Svarbu pranešti apie problemas, rodančias, kad buvo atliktas baudžiamasis nusižengimas, pvz., apie vagystę, sukčiavimą ar kyšininkavimą, arba kad buvo sistemingai pažeidžiamos įstatymų ar vidaus taisyklių nuostatos, pvz., apie tyčinį ir ilgalaikį kokybės ar saugos standartų arba verslo etikos kodekso nesilaikymą.

Taip. Atlikti tyrimą, surinkti įrodymus, kurie bus pateikti teisme, ir pradėti bet kokius būtinus procesinius veiksmus yra atitikties užtikrinimo pareigūnų pareiga. Jiems padeda specialių skyrių ekspertai, turintys reikiamų žinių ir atitinkamus įgaliojimus.

Asmenims, kurie praneša apie galimas atitikties problemas remdamiesi geriausiomis turimomis žiniomis ir įsitikinimu, nereikia bijoti, kad dėl tokių veiksmų įmonė sukels jiems nepatogumų.

Taip, pranešimus galima teikti anonimiškai, naudojantis „Bosch“ atitikties užtikrinimo tiesiogine linija. Naudojantis tiesiogine linija galima sukurti saugią pašto dėžutę ir anonimiškai bendrauti su atitikties užtikrinimo pareigūnu.

Atitikties užtikrinimo pareigūnas privalo pradėti pažeidimų, apie kuriuos pranešta, tyrimą ir užtikrinti, kad klausimas būtų tinkamai išspręstas (jei būtina, pasitelkdamas specialius „Bosch“ skyrius ar išorinius specialistus).

Atitikties užtikrinimo pareigūnas privalo registruoti kiekvieną pranešimą apie galimus pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi. Siekiant apginti teisėtus susijusių šalių interesus, apie pažeidimą pranešęs asmuo gali teirautis apie tyrimo eigą ir rezultatus. Jei tyrimas pagal gautą pranešimą nutraukiamas, nes atitinkamų nusižengimų nenustatyta, pranešęs asmuo bus apie tai informuotas, jei jo buvo prašoma pateikti pastabų tyrimo metu arba jei jis nurodė, kad nori būti informuotas.

Pranešant apie galimus atitikties pažeidimus paprastai atskleidžiami asmens duomenys. Todėl gaunant ir tvarkant tokius pranešimus reikalaujama, kad pranešimus teikiantys asmenys patvirtintų, jog buvo informuoti apie savo teises pagal duomenų privatumo įstatymus, ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami atliekant atitikties problemos tyrimą. Jei pranešimas pateikiamas anonimiškai, ši nuostata netaikoma.

Susisiekite su „Bosch“

Nekantriai laukiame jūsų užklausų.

Siųskite mums pranešimą