Pereiti prie pagrindinio turinio
Bosch Lietuvoje
Tvarumas, vertybės ir atitiktis

Mūsų atsakomybė

„Bosch Group“ tvarumas reiškia įmonės ilgalaikės sėkmės užtikrinimą kartu išsaugant gamtinę aplinką ateities kartoms. Siekiame paversti atsinaujinančiųjų išteklių energiją prieinamesne, o mobilumą saugesniu, švaresniu ir taupesniu bei kurti aplinkai draugiškus produktus visiems.

Čia galite perskaityti mūsų privatumo patvirtinimą

Tikiu, kad verslo pasaulis gali svariai prisidėti prie šiuolaikinei visuomenei kylančių iššūkių sprendimo.
Dr. Volkmar Denner, valdybos pirmininkas

Mūsų vertybės – kuo mes remiamės

Mūsų vertybės atspindi būdą, kuriuo vykdome savo verslą: mūsų profesinę etiką bendraujant su verslo partneriais, investuotojais, darbuotojais ir visuomene.

Icon number 1

Dėmesys ateičiai ir rezultatams

Mūsų veikla orientuota į rezultatus. Tai mums padeda užtikrinti savo ateitį. Be to, taip sukuriamas tvarus pagrindas įmonės ir fondo socialinėms iniciatyvoms.

Icon number 2

Atsakomybė ir tvarumas

Mes elgiamės apdairiai ir atsakingai visuomenės bei aplinkos labui.

Icon number 3

Iniciatyvumas ir pasiryžimas

Mes veikiame savo iniciatyva, prisiimame verslo atsakomybę ir tvirtai siekiame užsibrėžtų tikslų.

Icon number 4

Atvirumas ir pasitikėjimas

Mes laiku ir atvirai atskleidžiame svarbią informaciją apie įmonės veiklą. Tai geriausi pamatai pasitikėjimu pagrįstiems santykiams.

Icon number 5

Sąžiningumas

Mes sąžiningai dirbame su kolegomis ir verslo partneriais bei manome, kad toks sąžiningumas yra mūsų įmonės sėkmės pagrindas.

Icon number 6

Patikimumas, pasitikėjimas, teisėtumas

Žadame tik tai, ką galime ištesėti, sutartis laikome privalomomis ir gerbiame įstatymus bei jų laikomės visose savo verslo operacijose.

Icon number 7

Įvairovė

Vertiname ir skatiname įvairovę, nes ji mus praturtina, ir manome, kad ji yra būtina mūsų sėkmei.

Robert Bosch piešinys

Ilgalaikėje perspektyvoje atviras ir sąžiningas verslo vykdymas visada duos didžiausią naudą.

Robert Bosch, 1921 m.
Logotipas „Mes esame „Bosch“ „Bosch“ bandymų aikštelėje Jakešyje, Kinijoje.

Mes esame „Bosch“

Mūsų misijos apibūdinimas paaiškina, kas mus skatina, kas mus sieja ir ką mes giname. Norime palikti pasaulyje ilgalaikį pėdsaką – įspaustą unikalios ir nepaprastos komandos.

Atitiktis

Įmonėje „Bosch“ įstatymų laikymasis yra neatskiriama įmonės vertybių dalis.

Volkmar Denner

Mūsų visuotinai taikomų profesinės etikos taisyklių tikslas yra apginti mūsų kolegas ir įmonę, taip pat mūsų klientus ir partnerius.

Kaip nurodyta mūsų misijos apibūdinime „Mes esame „Bosch“, „Žadame tik tai, ką galime ištesėti, sutartis laikome privalomomis ir gerbiame įstatymus bei jų laikomės visose savo verslo operacijose“. Siekdami pabrėžti šio principo svarbą, mes apibendrinome savo požiūrį į įstatyminius reikalavimus ir etikos klausimus savo visuotinai taikomame verslo etikos kodekse. Šis verslo etikos kodeksas naudojamas kaip gairės vykdant verslo veiklą.

„Bosch“ turi pasaulinę atitikties sistemą, kuriai vadovauja vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas, tiesiogiai pavaldus valdybai. Taip pat yra įmonės atitikties užtikrinimo skyrius, visuose padaliniuose ir regionuose dirba atitikties užtikrinimo pareigūnai.

Įvairios prevencijos ir tikrinimo priemonės, įskaitant dvigubos kontrolės principą, pareigų rotaciją rizikingose srityse ir reguliarius auditus, padeda įgyvendinti mūsų vertybėmis grindžiamą atitikties užtikrinimo sistemą. Be to, sukūrėme privalomą atitikties mokymo programą savo darbuotojams. Taip pat sukūrėme „Atitikties dialogo“ platformą, kurioje mūsų vadovai, darbuotojai ir atitikties užtikrinimo pareigūnai gali aptarti su atitiktimi susijusias temas ir patirtį.

Atitikties užtikrinimo sistema taip pat apima specialią informavimo liniją, kuria naudodamiesi mūsų darbuotojai, verslo partneriai ir trečiosios šalys gali bet kada pranešti apie visus pažeidimus. Atsakingas elgesys ir įstatymų laikymasis neturėtų apsiriboti įmonės vidaus veikla. Todėl parengėme etikos kodeksą savo tiekėjams, kuriame nustatomi bendradarbiavimo su „Bosch“ principai ir jam keliami reikalavimai. Reguliariai atliekame auditus, kad įsitikintume, jog mūsų tiekėjai laikosi tokių principų. Sparčiai kintančioje aplinkoje mes nuolat peržiūrime savo atitikties užtikrinimo sistemą, kad galėtume greitai pritaikyti savo taisykles ir procesus prie teisinių ir techninių naujovių.

Atsisiunčiama medžiaga

Verslo etikos kodeksas

Verslo etikos kodeksas

Verslo partnerių elgesio kodeksas

Verslo partnerių elgesio kodeksas

Dažnai užduodami klausimai

Ką mums reiškia atitiktis?

Atitiktis – tai įstatymų ir įmonės taisyklių laikymasis. Kitaip tariant, visa „Bosch Group“ ir jos darbuotojų verslo veikla turi atitikti visus įstatymų reikalavimus, verslo etikos kodeksą ir bet kokias taikomas gaires bei pagrindines direktyvas, bet kokiu aspektu susijusias su šia tema („atitikties principas“).

Atitikties tema svarbi visiems darbuotojams, nes pažeidimai daro žalą – tiesioginę ar netiesioginę – visiems: viena vertus, įstatymų pažeidimai gali lemti baudžiamąjį persekiojimą, tai priklauso nuo konkretaus atvejo rimtumo. Kita vertus, atitikties principo pažeidimai gali padaryti įmonei finansinės žalos ir pakenkti jos reputacijai. Dėl to sumažėja įmonės veiklos efektyvumas, taigi ir jos sėkmė. Atitiktis apima ir „Bosch“ verslo santykius su trečiosiomis šalimis: „Bosch“ nenori prisidėti prie kitų šalių vykdomų atitikties principo pažeidimų.

Ką reikia daryti, jei pažeidžiamas atitikties reikalavimas?

Visi darbuotojai turi pranešti apie galimus atitikties principo pažeidimus ir taip padėti sumažinti tokių pažeidimų padarinius bei užkirsti kelią panašiems pažeidimams ateityje. Ši nuostata taikoma ir verslo partneriams bei trečiosioms šalims.

Kas gali pranešti apie atitikties principo pažeidimus?

• Bet kuris darbuotojas, įskaitant stažuotojus ir doktorantus

• Išoriniai darbuotojai, pvz., subrangovo darbuotojai arba darbuotojai, dirbantys išoriniams paslaugų teikėjams

• Visi verslo partneriai, pvz., tiekėjai, klientai arba bendrosios įmonės partneriai

• Bet kokia trečioji šalis

Apie kokius pažeidimus reikia pranešti?

Svarbu pranešti apie problemas, rodančias, kad buvo atliktas baudžiamasis nusižengimas, pvz., apie vagystę, sukčiavimą ar kyšininkavimą, arba kad buvo sistemingai pažeidžiamos įstatymų ar vidaus taisyklių nuostatos, pvz., apie tyčinį ir ilgalaikį kokybės ar saugos standartų arba verslo etikos kodekso nesilaikymą.

Kilo įtarimas, bet įrodymų nėra – ar reikia pranešti?

Taip. Atlikti tyrimą, surinkti įrodymus, kurie bus pateikti teisme, ir pradėti bet kokius būtinus procesinius veiksmus yra atitikties užtikrinimo pareigūnų pareiga. Jiems padeda specialių skyrių ekspertai, turintys reikiamų žinių ir atitinkamus įgaliojimus.

Ar apie pažeidimus pranešę asmenys turėtų baimintis pasekmių?

Asmenims, kurie praneša apie galimas atitikties problemas remdamiesi geriausiomis turimomis žiniomis ir įsitikinimu, nereikia bijoti, kad dėl tokių veiksmų įmonė sukels jiems nepatogumų.

Ar galima teikti anoniminius pranešimus?

Taip, pranešimus galima teikti anonimiškai, naudojantis „Bosch“ atitikties užtikrinimo tiesiogine linija. Naudojantis tiesiogine linija galima sukurti saugią pašto dėžutę ir anonimiškai bendrauti su atitikties užtikrinimo pareigūnu.

Kas daroma gavus pranešimą?

Atitikties užtikrinimo pareigūnas privalo pradėti pažeidimų, apie kuriuos pranešta, tyrimą ir užtikrinti, kad klausimas būtų tinkamai išspręstas (jei būtina, pasitelkdamas specialius „Bosch“ skyrius ar išorinius specialistus).

Dokumentavimas ir skaidrumas

Atitikties užtikrinimo pareigūnas privalo registruoti kiekvieną pranešimą apie galimus pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi. Siekiant apginti teisėtus susijusių šalių interesus, apie pažeidimą pranešęs asmuo gali teirautis apie tyrimo eigą ir rezultatus. Jei tyrimas pagal gautą pranešimą nutraukiamas, nes atitinkamų nusižengimų nenustatyta, pranešęs asmuo bus apie tai informuotas, jei jo buvo prašoma pateikti pastabų tyrimo metu arba jei jis nurodė, kad nori būti informuotas.

Duomenų privatumas

Pranešant apie galimus atitikties pažeidimus paprastai atskleidžiami asmens duomenys. Todėl gaunant ir tvarkant tokius pranešimus reikalaujama, kad pranešimus teikiantys asmenys patvirtintų, jog buvo informuoti apie savo teises pagal duomenų privatumo įstatymus, ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami atliekant atitikties problemos tyrimą. Jei pranešimas pateikiamas anonimiškai, ši nuostata netaikoma.

Susisiekite su „Bosch“

Nekantriai laukiame jūsų užklausų.

Siųskite mums pranešimą